Community Groups

Karoonda CWA

Karoonda & District Lions Club

Karoonda & Districts Ag Bureau

Karoonda Bridge Club

Karoonda CFS Group

Karoonda Development Group

Karoonda Hospital Auxiliary

Karoonda Red Cross

Karoonda Farm Fair

KESAB

St Johns Ambulance

Yurgo WAB

 
 
11 Railway Terrace, PO Box 58, Karoonda SA 5307
Tel: (08) 8578 1004 | Fax: (08) 8578 1246 | Email: council@dckem.sa.gov.au
Page URL: http://www.dckem.sa.gov.au/page.aspx?u=443